Berla sv. Mikuláše

05.10.2022

"Vzhledem ke stáří i stavu předmětu bylo nutné přistupovat k restaurování tohoto předmětu se zvýšenou opatrností. Pro přiblížení stavu vnitřní konstrukce atributu jsem se pokusil vytvořit kopii berly v materiálu a technikou, které odpovídali původnímu zhotovení. Bylo navrhnuto, aby se zhotovená kopie osadila na místo dochovaných fragmentů atributu, čímž by bylo možné zrestaurované části berly vystavit odděleně ve fragmentárním stavu. Nakonec však bylo rozhodnuto o zakonzervování a vyretušování původních částí a doplnění chybějící spodních částí násady berly. Průzkum povrchu berly přinesl neobvyklé výsledky, které naznačovali, že byl povrch předmětu opatřen vrstvou cínu. Původní zlacená povrchová úprava atributu byla značně narušena, podkorodována a místy chyběla úplně. Novější povrchové úpravy ve formě šedých a šedočerných nátěrů bylo nutné odstranit, vzhledem k jejich silné vrstvě, která zaslepovala modelaci a vlivem své vlastní degradce narušovala i spodní vrstvy zlacení. Fragmentárně dochované zlacení berly bylo na povrch kovového atributu upevněno. Byly odstraněny produkty koroze a celý povrch byl zakonzervován. Všechna místa postrádající plátkové zlacení byla opatřena barevnou retuší a to do barevnosti podkladu pod zlacení, aby se tak barevnost sjednotila s povrchovou retuší sochy sv. Mikuláše. Doplňovaná část násady zhotovená z jasanového dřeva, byla opatřena povrchovou úpravou rovněž barevně odpovídající povrchové retuši sochy i berly. Délka násady byla bez dostupné dokumentace zvolena tak, aby doplňovala kompozici sochy sv. Mikuláše původně umístěného v nice v průčelí bývalé radnice v Praze. Berla byla po procesu restaurování opět navrácena k soše sv. Mikuláše v lapidáriu Národního muzea v Holešovicích. "

Filip Matoušek 

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stratigrafie vrstev zlacení
Stratigrafie vrstev zlacení
Vyhotovení kopie
Vyhotovení kopie
Stav původní berly po restaurování
Stav původní berly po restaurování
Osazení berly na původní místo
Osazení berly na původní místo