KDO JSME

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Jana Kracíka


Studijní obor Restaurování výtvarných děl sochařských je na Akademii výtvarných umění zakotven dlouholetou tradicí a zkušeností. Po roce 1989 se podobně jako u ostatních ateliérů začala utvářet škola s demokratickými přístupy, která čerpá ze současných možností s maximálním důrazem na tradiční hodnoty. Zázemí ateliéru tvoří tým profesionálů, odborníků a znalců s mnohaletou praxí v oboru. Ti se společně podílejí na rozvoji dovedností a řemeslných základů, s kterými jsou uchazečky a uchazeči na školu přijímáni.

Magisterské studium v ateliéru je šestileté a volně navazuje na program středních odborných škol a gymnázií. Pro přijetí ke studiu je nutné složit talentovou zkoušku, té mohou předcházet konzultace s vedoucím pedagogem ateliéru nad školními a domácími pracemi uchazečů. K prvnímu kolu příjímacího řízení se předkládají vybrané práce, v případě Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských je vhodné k talentovým příjímacím zkouškám dodat kresebné studie (portrét, akt, studie ruky, nohy a vlastní volné práce). Dále je nezbytné předložit jednu až dvě sochařské realizace v materiálu (busta, volná plastika aj. v sádře či jiném sochařském materiálu).

Posluchači se od prvního ročníku plně věnují praktickému studiu vnímání prostoru a hmoty, kdy rozvíjejí především své kresebné a modelační dovednosti. Stěžejním pilířem je při tom studium figury a teoretická znalost anatomie člověka. Vedle toho prohlubují své znalosti dějin umění a architektury absolvováním příslušných přednáškových cyklů. Přednášky jsou řazeny chronologicky, aby byl posluchač schopen absolvovat ročníkové zkoušky. Studium dějin umění je v pátém ročníku zakončeno státní zkouškou. Teoretická výuka tvoří v průběhu studia podporu pro výuku praktickou, a je tedy její podstatnou součástí.

Pro obor restaurátorství je přirozeně nezbytné, aby studenti rozvíjeli znalosti v dalších oblastech, které jsou součástí jejich budoucí profese. V průběhu studia absolvují odborné přednášky z heraldiky, mineralogie, ikonografie, památkové péče a materiálové chemie. Pod odborným dohledem je posluchač veden ke spolupráci s Chemicko-technologickou laboratoří, která je včetně vybavení zázemím a srdcem restaurátorského ateliéru a zajišťuje při ateliérové restaurátorské výuce materiálové analýzy a technologické konzultace.

Posluchači se dle svého zájmu a dosavadního vzdělání mohou při studiu specializovat na restaurování uměleckých sochařských děl vytvořených ze sádry, štuku, kamene, kovu, pálené hlíny, dřeva či moderních syntetických materiálů a to včetně jejich polychromní úpravy.

Základním pilířem oboru je tradičně restaurování kamenných a dřevěných polychromovaných a nepolychromovaných plastik. V šestém diplomovém ročníku studentky a studenti již samostatně řeší zadaná diplomová témata a studium ukončují státní závěrečnou zkouškou. Zdárné završení studia v restaurátorském sochařském ateliéru opravňuje absolventy požádat Ministerstvo kultury ČR o Povolení k restaurování kulturních památek dané Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s pracovním týmem

Jan Kracík

Vedoucí pedagog

Eva Míčková

Odborná asistentka

Jiřina Přikrylová

Odborná asistentka

Tomáš Otoupal

Odborný asistent

Ondřej Šimek

Odborný asistent

Hana Nováková

Odborná asistentkaA CO TEĎ?

Podívejte se na naše projekty