Vodaři a štěrkaři

29.11.2022

"Reliéf byl celý pokryt vysokou vrstvou prachového depozitu a jinými polutanty. Vykazoval také degradaci odpovídající nevhodnému uložení. Levá část byla vystavena delšímu působení vody a došlo k rozpuštění původního materiálu. Na obou stranách byly lomy, které odpovídaly některým dochovaným fragmentům. Na lomech byla viditelná juta textilie. Celkově byla pohledová strana reliéfu značně pokrytá povrchovými oděrkami a prasklinami. Na celistvé části nebyla shledána žádná konstrukční otevřená prasklina. Levá ruka prostřední figury byla poškozena do hloubky a vystupovala z ní korodující kovová armatura. Poškozen byl především spodní lem reliéfu, poškození způsobené pravděpodobně nevhodnou manipulací. Uprostřed byla draperie potřísněna barvou neznámého složení. Na zadní straně, nepohledové, byly patrné otvory po původní dřevěné konstrukci. Na některých místech prosakovala na povrch vnitřní korodující kovová konstrukce. 
Po provedeném průzkumu jsem přistoupila k prvotnímu očištění suchými metodami. Na mnoha místech byl reliéf degradován vodou natolik, že se původní materiál odlupoval spolu s povrchovou úpravou. Na té se našly pouze stopy po šelakové vrstvě, a tak tradiční čištění nebylo zcela vhodné. Po četných zkouškách jsem celý reliéf očistila suchou párou. Ta zajistila odstranění reziduí bahna bez rozmývání povrchové úpravy. Přesto bylo nutné některá místa vynechat, dočistit za sucha a zpevnit. Po očištění přední i zadní strany jsem začala zpevňovat. Po konzultaci s majitelem jsem přistoupila k doplňování chybějících částí. Doplňky vznikaly na základě fotografií pořízených na Mánesově mostě. Žádná jiná fotodokumentace nebyla k nalezení. Existují fotografie pouze modelů daleko menších nebo větších a pouze z přední strany. Z fotografií pořízených na mostě se daly dobře vyčíst hlavní chybějící hmoty. Model byl zaformován a odlit do sádry. Reliéf byl také doplněn o novou železnou konstrukci, která byla vhodná také pro zavěšení v expozici. Po provedení plastických retuší se doplněná místa zretušovala." 

Michaela Šmídová

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav po čištění
Stav po čištění
Vložení nosné konstrukce
Vložení nosné konstrukce
Stav po restaurování
Stav po restaurování